جهت ورودی هوای توربین های گازی وکمپرسورهای گازی مورد استفاده قرار می گیرد. بصورت استوانه ای و استوانه مخروطی مونتاژ می گردد. در چهار کلاس f9 , f8 , f7 و f9 نانو ساخته می شوند.