فیلترهای ایستگاه تقلیل فشار گاز

این فیلتر ها به منظور 1. حذف ذرات جامد از گاز 2.حذف رطوبت از گاز در 3 کلاس کاری
working pressure : (45-60 psi) , (150-250 psi) , (400-1050 psi)

مدیای آن: نمد پلی استر ، الیاف سلولز ، الیاف میکرو فایبر گلاس(کوالسر)