این فیلتر ها اغلب در کمپرسورها به منظور جداسازی هوا از روغن (oil free) مورد استفاده قرار می گیرند.
مدیای آن از الیاف میکرو فایبر گلاس (کوالسر) می باشد.