فیلترهای تهویه صنعتی(M5,M6,F7,F8,F9,H10,H11,H12)

ورودی هوای توربینها، کمپرسورها، هواساز ها که متناسب با سیستم راندمان 50 الی 99/9 درصد تولید می گردد به اشکال مختلف : پاکتی ،کیسه ای ، v.cell ، لانه زنبوری و کاتریجی ساخت می شوند.
مدیای آن الیاف پلی استر ، سلولوزیک و فایبر گلاس می باشد.