این فیلتر ها عموماً جهت حذف رطوبت ، روایح و دوده از هوا ، گاز و مایعات مورد استفاده قرار می گیرند و به دو صورت استوانه ای و قابی تولید می گردد.
مشخصه ظاهری آن به صورت پودری ، گرانولی و میله ای می باشد و در بعضی موارد در سیال هوا ، بصورت مدیای تخت یا چین خورده مونتاژ می گردد.اصول ساخت فیلتر های کربن اکتیو به 3 اصل بستگی دارد:
ا. نوع مواد اولیه 2. مشخصات فیزیکی مورد نظر برای محصول  3.مشحصات جذبی برای کاربردهای مختلف